Hakkında

Programın Amaçları

Sosyal hizmet programına kayıtlı öğrencilerin;

·        Sosyal hizmetin bilimsel ve mesleki altyapısı, etiği ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını,

·        Sosyal hizmet uygulaması için gereken temel becerileri (içtenlik, empati, etkili iletişim, liderlik, yüzleştirme, model olma, yol göstericilik vb.) kazanmalarını ve böylece

·        Çeşitli sosyal hizmet alanlarında (aile, çocuk, gençlik, yaşlılık, özürlülük, sağlık, sosyal yardım vb) planlayıcı, örgütleyici, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı birer sosyal hizmet uzmanı olmalarını sağlamaktır.

Programın Hedefleri

Sosyal hizmet programına kayıtlı öğrencilerin;

·        Tüm sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet etiğini ve değerlerini sürekli gözeten,

    ·        Baskı ve sömürüye maruz kalmış, çeşitli nedenlerle toplumsal yaşamdan dışlanmış, etiketlenmiş veya kendi başına yaşamını sürdüremez hale gelmiş nüfus gruplarının koruyucusu ve savunucusu olan,

    ·        Karşılaştığı sorunlara esnek yaklaşım sergileyen ve yaratıcı çözümler üretebilen,

    ·        Toplumsal adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesinde kendisine de çok büyük bir sorumluluk düştüğünün farkında olan,

  • Ele aldığı olay ve olgulara eleştirel bakabilen,

    ·        Sosyal hizmet uygulamalarında aklı kullanma ve kanıta dayanmanın kaçınılmaz olduğunun yanı sıra sosyal hizmet uygulamalarının bir de insani boyutunun olduğunu bilen,

  • Müracaatçılarının kültürel yaşantısı ve anlam dünyasına saygılı,
  • Önyargılardan ve ideolojik saplantılardan uzak birer sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olmaları bu programın başlıca hedefleridir.